Masa Başında Uydurma Silsileler ve Rüyalar İle Kurulan Tarikat Olan Nakşibendiliğin İslama Zararları!

27 Temmuz 2015, 10:18
Masa Başında Uydurma Silsileler ve Rüyalar İle Kurulan Tarikat Olan Nakşibendiliğin İslama Zararları!

Tarih boyu İslam coğrafyasında gerek dinin içine bidatler sokmaları hasebi ile gerekse her daim terör örgütleri ve özellikle Anadolu ve Ortadoğu coğrafyasında kirli emelleri olan İsrail ABD ve İngiltere gibi dünya ülkelerinin çıkarları doğrultusunda Müslümanları manipule ettikleri yönlendirdikleri ya da uyutmaya çalıştıkları yönünde iddialar ile dini ve milli bütünlüğümüzü tehdit eden en önemli unsur olarak eleştiri oklarının hedefi olan Nakşibendilik konusunu işlemeye devam ediyoruz. Yazı dizimizin bu ilk bölümünde Nakşibendi tarikatının silsilesinin uydurma olduğu gerçeğini ve adeta masa başında uydurma menkıbeler ile kurulmuş hurafelerin din diye dayatıldığı bir oluşum olduğunu bilinen tarikatler ile uzaktan yakından ilgisinin olmadığını gerekçeleri ve delilleri ile gözler önüne sereceğiz.

Tarikat; bilindiği üzere İslami litaratüre sonradan girmiş bir kavram olup, kişileri Allah'a ulaştıran yol manasında kullanılmaktadır. Öncelikle belirtmeliyim ki tasavvufa asla karşı değilim, hatta gerçek anlamda tasavvufi yaşamı tercih edenlere özel bir muhabbetim ve saygım vardır. Bu manada tasavvuf kültürünün bizlere armağanı olan, Abdülkadir-i Geylani, Ahmet Yesevi, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayramı Veli gibi gerçek tasavvuf büyükleri yani mutasavvıflara hürmetimin bilinmesini rica ederim. Ancak halk arasında çok sözü geçen 12 hak tarikatten birisi olarak ismi sonradan bu kültüre ilave edilen Nakşibendiliğin Ne Mevlana'nın yolu ile, Ne Yunus'un yolu ile Nede Hacı Bektaşı Velinin yolu ile uzaktan yakından alakası yoktur. Her ne kadar bu isimlerden bazıları da uydurma silsileye zorlama yöntemler ile ilave edilmiş olsa da, bu tarikatın Türk İslam Coğrafyasında kabul görmüş bir tek evliyası yoktur. Türk Milleti'nin tamamına yakınının saygı duyduğu hürmet ile kabirlerini ziyaret ederek feyizyab olduğu Mevlana başta olmak üzere Hacı Bayram ya da Hacı Bektaşi Veli gibi isimlerin tamamı, Vahdet-i Vücut ekolünü benimseyen, sesli zikir yöntemi ile Allah'ı zikretme yoluna gitmiş, Peygamber Efendimiz'in zamanındaki Ashab-ı Suffa'nın uyguladığı yöntemler ile Allah'a ulaşmış ya da ulaşmaya çalışmış insanlardır. 

Ayrıca bu isimleri ortaya çıkartan ekollerin tamamında silsileler kopuksuz bir şekilde zincirin halkaları gibi, şeyhlik intisab edilen şeyh tarafından, bir sonrakine sağlığında sözlü ve yazılı olarak icazet vermek sureti ile halkaya eklenmesini sağlayarak, On İki İmama ve İmamı Ali'ye oradan da Rasulullah Efendimiz (sav)'e kadar uzanmaktadır. Yani tasavvufun olmazsa olmaz kuralı bir kimsenin şeyhlik yapabilmesi ya da bir başka tabirle post atabilmesi için irşad vazifesini sağ olan bir ve daha önce başka bir şeyhten icazet almak sureti ile bu vazifeyi yürüten bir şeyhten icazet almak şeklinde mümkündür. Bu icazetname yazılı olarak verildiği gibi şahitler huzurunda sözlü olarakta deklare edilmelidir. Aksi takdirde yani şeyhten yazılı ve şahitler huzurunda sözlü icazet almadıkça hiç kimse şeyhlik iddia edemez. Hatta tasavvuf kültürü bu türden şeyhlik iddiasında bulunanlara çok afedersiniz sülbü belirsiz çocuk diye hitab eder, ve o şekilde muamele eder. Zaten aklın yolu da budur; aksi takdirde sahte şeyhlerin asla önüne geçilemez ve tarih boyu sahte şeyhler, sahte mehdiler, sahte mesihler insanlığı olmayacak karanlık dehlizlere sürüklemiş, gereksiz savaşlar çıkartarak tarih boyu oluk oluk kan akmasına vesile olmuştur. Tasavvuf kültürünün içerisinde Nakşibendilik dışındaki kollarda silsile kopuksuz gelir ve bütün silsilenin yani o yolun bütün büyüklüklerin icazetnameleri içinde bulunduğunuz tarihte şeyhlik iddiasında bulunan kişinin emanetinde olması gerekir. Aksi takdirde silsilenin kopmuş olabileceği düşünülerek o kişinin Şeyhlik yapmasına müsade edilmez ya da şeyhlik iddiasının batıl olduğu ilan edilir. Ama günümüzde de tarihimizde de yine de zaman zaman bazı kendiliğinden şeyhlik ilan edenlerin para devlet gücü vs gibi yöntemlerle bir kesim insanları peşlerinden sürüklediği gözlemlenmiştir.

Daha Hatemül Enbiya olan Peygamberimiz Hz. Muhammed sağ iken sahte peygamber Müseylemetül Kezzap'ın bile taraftar toplamayı başarmış olması bunun en bariz örneğidir diyebiliriz. Müseylemetül Kezzap, Peygamberimize iman ettiğini önceden ilan etmiş daha sonra da daha Peygamerimiz Aleyhisselam sağ iken bana da Peygamberlik verildi, bende Cebrail'den vahiy aldım demiş, hatta benim dinimde zekat yok vs. gibi işi güya kolaylaştıran bir takım farklılıklar ortaya koyarak ciddi taraftar kitlesi toplamıştır. O kadar ki Hz. Ebubekir'in Devlet Başkanlığı döneminde Hz. Ebubekir efendimiz bu sahte peygamber ile savaşmış, Halid Bin Velid önderliğindeki ordu sahte peygamberin ordusuna karşı galip gelmeyi başarmış ve böylece fitnenin daha fazla büyümeden önlenmesi sağlanmıştır. Tarih boyu Peygamberimizin son peygamber olduğu Kurani bir hakikat olmasına rağmen bir çok sahte peygamber çıkmış ve bazıları kitleleri kendisine inandırmayı başarabilmiştir. Yani günümüz de bir sahtekarın şeyhlik iddiası ile yola çıkıp kendisine binlerce mürid edinebilmesi gayet doğaldır. Her şeyhim diyenin şeyhliğine inanılmayacağı gibi, şeyhlerin mürit sayısı ölçü olamaz. Yine keramet rüya vs gibi haller de bir kimsenin şeyh olduğunun yada olmadığının delili değildir. Zira Papazlar cinleri vasıtası ile havada post uçurmayı başarabiliyorken,yine Hindular hava da asılı kalmayı becerebiliyorken keramet yada hal rüya gibi kıstaslar da asla ölçü kabul edilemez.Şeyhlik iddiasında bulunan kişinin mutlaka silsilesi kopuksuz bir şekilde Ehli Beyte dayanan bir ekolün başındaki bir şeyhten sağken yazılı ve sözlü olarak icazet alması en baştaki şarttır. Yine şeyhin itikadi olarak en küçük bir sapma göstermemesi ve bidat yada hurafeleri değil Peygamberimizin sağlığındaki bir dini vaaz etmesi de esas alınması gereken kritirler arasında sayılabilir.

Gelelim Nakşibendilik meselesine; Altın Silsile olarak adlandırılan Nakşibendi tarikatının silsilesini hep beraber ele alalım, tamamını sayamasakta belli başlı yanlışlık ya da eksiklikler ile kendilerinin beyan ettiği silsilenin nasıl batıl olduğunu sizlere izah edeyim. Asla batıl silsiledir derken haksız yere ithamda bulunmadığımı sizler de incelerseniz mutlaka göreceksiniz. Altın silsilenin Peygamberimiz (as)'a bağlandığı O'ndan sonraki ikinci ismi Hz. Ebubekir Efendimiz'dir ki zaten bu durum silsileyi en baştan sakat etmiştir. Bu en başta Hz. Ebubekir'e atılmış bir iftiradır ve eminim ki huzuru mahşer de bu iftirayı kendisine atıp, bu yolla islam aleminde fitne çıkartanlardan davacı olacaktır. Çünkü Hz. Ebubekir (ra) efendimizin asla böyle bir iddiası yoktur. Tasavvuf yolu velayet yoludur ve velayetin başı Şahı Velayet ismi ile tanıdığımız Hz. Ali Efendimiz (ra)'tır.Bu durumu yani velayetin başının İmamı Ali olduğunu Hz. Ebubekir'de kendi sağlığında kabul etmiştir. Dolayısı ile bütün yollar mutlaka İmam Ali efendimizden Rasulullah Efendimize bağlanmak zorundadır. 

Zira Peygamberimiz "Ben İlmin Şehriyim Ali İlmin Kapısıdır" buyurmuşlardır. Bu hadisi Şerif bu hususta net olarak İmam Ali'ye gelmeyen bana gelemez demiştir. İlim şehrine girmek dileyen Ali Kapısından geçmek zorundadır. Kaldı ki baştada söylediğim gibi bütün tarikatlerin silsilesi İmam Ali'ye dayanırken sadece Nakşibendi tarikatı Ebu Bekir efendimize dayandırılmakta güya O'nun yoluyla Rasulullaha bağlanmaktadır. Bu kesinlikle ilmi olarak batıldır. 

Hz. Ebu Bekir efendimizin ardından silsilenin 3.halkasında bulunan isim de çok enteresan Selmanı Farisi'dir. Selmanı Farisi efendimiz (ra) sahabenin en büyüklerinden birisi olup asla İmam Ali efendimizden başka hiç kimseye biatı söz konusu olmamıştır. Hz Ebubekir hilafet iddiasında bulunduğunda bile Ebu Bekir'e değil intisab etmek Hilafet iddiasında bile olumsuz yanıt vermiş ve asla biat etmemiştir. Hz. Ali'den asla ayrılmamış olan bu zatı nasıl olurda uydurduğunuz silsile de Hz. Ebu Bekirin hemen altına koyabilirsiniz. Hiç mi tarih bilginiz yoktu bu silsileyi işkembenizden uydurup yazarken demezler mi adama? Bari Selmanı Farisi'yi yazacağınıza Zübeyir yada Talha gibi Ebubekir'e biat etmiş sahabeleri yazsaydınız, belki daha inandırıcı olabilirdiniz demezler mi? 

Altın silsilenin 4. Sırasında Hz. Ebu Bekir efendimizin torunu Kasım b. Muhammed  var ve enteresandır ne Hz. Ebubekir'in Ne Selmanı Farisi'nin ne de Kasım bin Muhammed'in sağlığında asla şeyhlik iddiaları olmamış post attıklarına ilişkin en küçük bir tarihi beyana da rastalayamazsınız. Yani sağlıklarında bu türden iddialarda bulunmamış insanlar üzerinden bu silsileyi yapmak ne kadar akıl karıdır siz düşünün. Daha enteresan şeyler de var silsile de mesela hemen 5. sırada İmam Caferi Sadık efendimiz var ki Caferi Sadık On İki İmam olarak bilinen zatlardandır ve kendisi Babası İmam Muhammeed Bakır'ın ölümüne dek Muhammed Bakır Hazretlerine bağlı olup babasının ölümünden sonra kendisi İmamet makamına otrumuş kişidir. İmam çocuğu ve kendisi İmamlık iddiasında bulunmuş bir kişiyi nasıl olurda Ebu Bekir efendimizin torununa mürit olarak düşünebilirisiniz akıl alır gibi değil. 12 İmam'dan olan bir kişi kendisi İmam'lık iddiasında yani hilafet te İmamlıkta kendisinin hakkı olduğunu savunmakta. Buda demektir ki kendi sağlığındaki dönemin en büyüğünün kendisinin olduğunu iddia eden bir zat, nasıl olur da herhangi bir kişiye intisab edip müritlik eder. Hiç olacak iş mi ki bu? 

Enteresanlık bununla sınırlı değil, Selmanı Farisi 656 yılında vefat etmiş ve silsileye göre kendisinden icazet aldığı iddia edilen zat olan Ebu Bekir efendimizin torunu Kasım Bin Mahmmed 650 yılında doğmuştur. Yani bu durumda şeyhi gösterilen Selman öldüğünde Kasım Bin Muhammed 6 yaşında imiş, demek 6 yaşında posta oturup şeyhlik yapmış gibi abuk bir sonuç çıkar. Yine silsilenin 5. halkasında bulunan İmam Caferi Sadık Efendimiz kendisinin ölümünden yaklaşık 40 yıl sonra dünyaya gelen Beyazıdı Bestami'ye postunu teslim etmiş yada icazet vermiş ki bunun da akılla yada bilimle bağdaşır bir tarafı yoktur. Düşünün silsilenizdeki şeyhin vefatından 40 yıl sonra dünyaya gelen yani Caferi Sadık'ı hiç görmeyen Beyazıtı Bestami sizin silsilenin hemen devamını getiriyor. Bir şeyh sağlığında hiç görmediği yetişmesinde terbiyesinde hiç rolu olmayan birisine mi icazet vermiş oluyor bu durumda. Bizim silsilenin burasına kadar saydığımız zatların büyüklüğüne hiç bir itirazımız yok. Silsilenin kendi isimleri üzerinden uydurulması elbetteki bu isimlerin büyüklüğüne gölge düşürmez. Ama tarikatın altın silsile diye tabir ettiği silsilenin çürük ve batıl olduğunu ispat eder niteliktedir. Tabi ki bunu söylerken silsile de sahte şeyhler yok değil. Zaten o sahte şeyhlere meşruiyet kazandırmak maksadı ile bu silsileye bu büyük insanların isimleri iliştirilmiş ve o insanlara da bu yolla iftira edilmiştir.

Silsiledeki bozukluklar bununla sınırlı değil elbette. Birbirlerinin yaşadığı dönemlerde dahi yaşamamış aralarında yüzyıla varan zaman farklılıkları olan şeyhler mi ararsınız? Bahaattin Buhari namı değer Şahı Nakşibendi gibi şeyhi tarafından kovulduğu halde, güya rüyasında icazet aldıktan sonra yine kendisini kovan şeyhin silsileye eklenmesi ile meşruiyet kazanmaya çalışan şeyh yada şeyhcikler mi ararınız? Yazdıkları kitaplarda kendisinin, Sahabenin makamını bile geçtiğini manada gördüğünü iddia edebilecek abuk şeyler söyleyen meczup yada sahtekarlıkta zirve yapmış Bin yılın Müceddidi olarak tanımlanan şeyhler mi ararsınız, daha neler var neler? Hepsini de tek tek işleyeceğimiz bu yazı dizimizin tamamını okuduğunuz da tarih boyu nasıl ihanetler ile karşı karşıya kaldığımıza, ihanetlerin nerelerde ne şekilde tezgahlandığına, bu ihanet tezgahlarının arkasında hangi şer odakların olduğuna ve asıl amaçlananın ne olduğuna iişkin çok ciddi bakış açıları yakalayacağınıza emin olabilirsiniz. 

Lütfen yazı dizimi takip ederken ön yargılarınızdan ve peşin hükümlerinizden arının ve yazdıklarımı doğru kabul etmeyip bunların gerçekliğini yine Nakşi kaynaklarından soruşturun. Zaten bu yazı dizim tamamlandığına kastımın kimseye iftira olmadığını bir önceki yazımda da belirttiğim gibi hakkın ortaya çıkması gerçeklerin daha berrak şekilde görülmesini amaçladığımı rahatlıkla görebileceksiniz. Yazı dizimin 3.'sünde silsilenin çürüklük ve batıllıklarını ortaya koyduğum bir kaç örnekten sonra başka batıl ve bidatleri de ortaya koyup incelemeye devam edeceğim. Bir sonraki yazımda buluşmak dileğiyle esenkalın.


          


YORUM YAZ

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

   Yorumlar
   Toplam 103 yorum mevcut

  • ail özmen 5 ay önce yorumlandı

   bu kadarda iftara olunmaz bu günü maşherede hesapım versin sayın gaztteci kardeşimm ne yparsanız ypın Allah iznile başaramıçaksınız

  • genc osman 2 yıl önce yorumlandı

   abdulhakim ervasi haztetleri ile necip fazil kisakurekin tanismalari bir arastiriesan sevinirim.

  • Allah de otesini birak 2 yıl önce yorumlandı

   turkler hic bir zaman puta tapmamistirgoktengri inancina hasil oldugu icin ve ahlak ve torelerine en uygun din oldugu icin muslumanligi kabul etmis ve yayginlastirmislardir.hic kimse turk halkinin genleriyle oynamaya kalkmasin.psikoformoz fikirler dikte edip insanlari narkozlamasinlar.Allah bizleri korusun

  • Allaha inanan kul 2 yıl önce yorumlandı

   hic kimse musluman mahallesinde salyangoz satmaya kalkmasin.muslumanligi ilk kabul efen turklerdir.ve hazreti huseyini sehit efen turkler degildir ve cahiliye gibi bir donemlede anilmamistir.ne mutlu turkum diyene ve diyebilene elhamdulillah muslumanim diyene ve diyebilene

  • Allaha inanan kul 2 yıl önce yorumlandı

   ayrica hic bir din alimi televizyon programina katilip gatih altayli gibi kisilerin karsisinda saklabanlik yapmaz.mizahta olcu vardir.nasrettin hoca buna en buyuk ornektir.kisi her turlu davranisinda vakur ve ciddiyet dahibi olmalidir.saklabanlik medlegi ile din isleri yurumez.cem yilmaxla film cevirmesi indaha uygun olur.

  • Allaha inanan kul 2 yıl önce yorumlandı

   ayrica usaklilar kendi tarihini okursa o bolgede yildirim beyazit gibi bir hakanin yetistigini ve binlerce evliyanin oldugunu gorur bu tur menzil gibi yerlere rant kapisi saglamaz.akilli olun kimseye ederinden fazla deger vermeyin.

  • Allaha inanan kul 2 yıl önce yorumlandı

   yeryuzunde evliyalar vardir gelmistir ancak fatih sultan mehmet gibi evliyalar gayrimuslimin kendisini mahkemeye verdiginde huzura padisah gibi cikmayin adilana davrandigi icin gonullere payitaht olmus ve osmanlinin yukselmesini saglamis evliyalar.menzildeki sahsiyetle bu insanlar kiyas bile edilemez.birisi sllah yolunfa devletini cihan devleti yapmis fuasi kabul olunan peygamberimizin mujdesine mazhar olmus buyuk evliyadir.ama madem menzildeku zat evliya neden ortadoguda kan govdeyi goturuyor.neden hristiyan fevletlerde bu tur vakalar olmuyor.bu tur ser insanlatdan Allah beni ve ailemi korusunkilicimi islam yolunda cekmemi nasip etsin.bu tur insanlatda Allah korkusu yok.iyi teskilatlanmis bir orgut.bop badkani

  • Allaha inanan kul 2 yıl önce yorumlandı

   ayrica yazari tebrik eder.cok ayfinlatici bir yazi dizisi olmus.devamini bekleriz.peygamber efendimizin savasi asil bu tarikatci musriklerle idi

  • Allaha inanan kul 2 yıl önce yorumlandı

   peygamber efendimizin savasi ailesi vatani ve dini olmak uzere savasi budur.ve omru boyunca sadece iki ay savasmistir.vatani dini ve namusu icin.ama dini kendi gibi yontan insanlar cihat adi altinfa kafa krsme insanlari kutuplastirma insan ayirma gibi tanitarak islam alemini dunya kamuoyunda tohmet altinfa birakmaktadir.

  • Allaha inanan kul. 2 yıl önce yorumlandı

   bu insanlar nasil kanunlari kendine yontan ve calusanlarini istidmar eden bir ahlaksiz fevlet adami dusunun bu tur seyh gorunumundeki insanlarda halkin cahilligimdan ve fakirliginden istifade eferek kuran ve sunneti kendi dogrultusunda yontan her turlu fitnr fucurlugu bunyesinfe barinditan insanlardir.insana tebligat hzmuhammed zamaninda yapilmis ve son bulmustur.vr suan minarelerimizden yukdelen ve gokkubbefe hos bir seda biraksn ezaniz bir dini tebligdir.akli olan bir mumin bunlarin safsatadina uymaz.tarikatlar sirk yuvalaridir.herturlu amerikan ve israil odakli kuruluslardir.gecim derdinde olan halkiher turlu uyuturlar.bu din peygamberimiz vasitasiyla tum indanlata ginferilmistir.kimde dini rant kapisi olatak gormesin tokezlersiniz.benim cevremde menzile giden tanidiklarim var.biri kendi akrabam het turlu rusvet oyun alaveredalevete onlarda.bu insanlar su anda seytanu lainin gotevini ustlesmis durumfalar.bu tarz yerlete takilanlarfa ne aile saadeti bulunmuyor.bunlar bopun ortakbsk.

  • uşaklım 2 yıl önce yorumlandı

   Allah cc seni ısah etsin ve hidayet nasip etsin vedat bey...b
   (28 oca 2015 tarihinde yayınlandı
   şah-ı nakşibend hazretlerini anma gecesi ankara arena spor salonu 24.1.2015 cubbeli ahmet hocaefendi
   http://ahmetyesevidernegi.org.tr/)
   http://www.lalegultv.com.tr/

  • tarafsız 2 yıl önce yorumlandı

   yazı dizinize katılıyorum . ufak bir bilgi eklemek istiyorum .caferi sadık hem ebubekir es sıddık hem ali bin ebu talip torunudur .

  • menzil sofileri 2 yıl önce yorumlandı

   türk i̇slam neferi adlı şahıs sen hiç menzildeki Allah dostunun siyasetle uğraştığını sohbetlerinde konuştuğunu duydunmu? hiç bir gazete ve tv ye çıktığını ve yorum yaptığını gördün mü? oraya giden insanların içinde her görüşten insan var ateisti bile meraktan gidiyor. rabbimin hidayetine mazhar olanlar doğru yolu bulmaya çalışıyor. cemaat ve diğer gruplardan farkını göreceksin. yol Allah yolu ise merak etme o yol bitmez.kişiler fertler yanlış yapabilir günah işleyebilir o muhterem zatlar o insanların ellerinden tutarak huzura ulaşmasına yardımcı olur. Allah'ın izniyle.

  • Türk İslam Neferi 2 yıl önce yorumlandı

   eyy nefer yazan cehaletin baş tacına;evet diyanet sizin kitaplarınızı bverecek çünkü hepiniz akpnin yalakası ve kirli menfaatleri üzerine kurulu tarikatınızı savunmayın.siz de 1970 deki dyp iktarındaki süleymancılar gibi 2010 daki paralel denilen nur cematinin yok olduğu gibi gün gelecek menzilde dağılacaktır .bende bundan önceki ilk yazımda dedğim gibi cami cemtlerini çoğaltalım dedim .5 ki̇şilik cami cematimiz taşşsın sizin kitap satarak kar elde ettiğiniz cemaatiniz değil .bi̇rgün sizde biteceksiniz yeni iktidarlar yeni cemaatler ...........kirli menfattlerin kirli insanları....

  • ağzına sağlık , 2 yıl önce yorumlandı

   cevabı çok güzel vermişsin nefere , daha fazla söze gerek yok .
   yarım yamalak bilgilerle insanların aklını bulandırmaya kalkanlara fırsat verme yarabbi bunlara da tez vakit şuur nasip et yarabbi.

   misyonelerin,siyonistlerin dış güçlerin küffarın kendi̇leri̇ i̇çi̇n tehlikeli gördüğü ve bu sebeple çeşitli asılsız iddalarla kafa karıştırıcı ince konularla yıpratmaya çalıştığı,ayrılaştırmaya çalışarak güçsüz bırakmaya çalışanların oyununa gelerek hakikat yoluna,hak yoluna hizmetten başka derdi olmayan Allah dostlarına ve onların talebeleri olan hocalarımıza haksız yere,asılsız yere bu gibi ithamlarla zarar vermeye kalkanlara izin verme yarabbi , küffarın oyununa gelmekten bizleri koru yarabbi
   ami̇n ...

  • Eyy nefer 2 yıl önce yorumlandı

   o yüzden mi mahalle camileri boş
   tarikat ehli kişilerin olduğu camilerimiz dolu
   camilerimiz tabiki dolmali ama bir mursidi kamile baglanmak tarikat ehli olmak seni yola çıkarır rehberinle gidersin
   tarikat yol demektir zaten

   isteyen istedigini yazar demişsin istediği konu hakkinda bu tip konularda ehil değilsen konuşmak insanı sapkinliga götürür. diyosun ya ne biliyosun onlar gerçek şeyh şeyh değil diye sen nerden biliyorsun gerçek olmadığını ayrica
   atıp tuttugun zatlar hiçbiri çıkıp ben seyhim de demiyor zaten sen yukardaki yazıyı bile düzgünce okumadan işin içine birde başkalarını katiyosun sırf konuşmak olsun diye boş lakirdi
   leylegin ömrü lak lakla gecermis
   yarım doktor candan
   yarım hocalar imandan edermiş
   sen git bi fıkıh ilim öğren icazet al diyanetten sonra bak bakalim böyle yazabiliyormusun
   diyanet sana kimin kitaplarını okutacak

  • Türk İslam Neferi 2 yıl önce yorumlandı

   abuk sabuk kişi sana hitaben ;
   1.s1.sen benim namaz dığımî nereden çıkardın ben sadece menfaat guddugunu dusunuyorum guduyor diye kesin ithamlarda bulunmadim.dbulunmadim.
   2..bu kislerin gerçekten i̇slâm alimi olduğunu nereden çıkardın
   yobazlik ve bagnazlik yapmayalim bbeni hiçbir cemaat ilgilendirmiyor.
   ttek doğru yol vami cematidir buda bu zamana göre en iyisiyisi ve yeterlisidir.
   hadi yaradan sizii ıslah etsinnn.

  • ABUK SUBUK YAZIYA VE ABUK SUBUK YORUMCULARA 2 yıl önce yorumlandı

   aynasi i̇şti̇r ki̇şi̇ni̇n ,
   abuk subuk bu yaziyi yazan ki̇şi̇ ve bu yaziyi yazan ki̇şi̇yi̇ abuk subuklukta gölgede birakan yorumlar yapan ki̇şi̇ler Allah rızası için söyleyin 5 vakit namazınızı kılıyormusunuz.namaz dinin direği iken daha namazlarini düzgünce kilmayan ki̇şi̇leri̇n peygamberi̇mi̇z sav efendi̇mi̇zi̇n benden sonraki̇ ali̇mler beni̇m hali̇feleri̇mdi̇r dedi̇ği̇ ali̇mlere hangi̇ fikih i̇lmi̇ i̇le hangi̇ i̇slami̇ i̇li̇m i̇le di̇l uzatabi̇li̇yorsunuz.önce kendi̇ni̇zi̇ düzelti̇n fikih bi̇li̇n ,yol bi̇li̇n ondan sonra kalkin yol göstermeye kalkin Allah si̇ze hi̇dayet nasi̇p etsi̇n.

  • hiç oğlu hiç 2 yıl önce yorumlandı

   şimdi şunu soruyorum
   günümüze kadar , bu yollardan yetişmiş binlerce kamil insan, bu meseleyi anlayamadı gerçeği göremedi ve hayatlarını bir hiçle heba etti de bugünün maneviyat ve ilim fukarası insanları mı anladı, çözdü...vAllahi cüretin bu kadarına da pes doğrusu...nasıl bir manevi girdaba girdiğinizin farkındamısınız...
   bu akımın iki anlamı olabilir.

   1-ya bu iddia sahipleri, biz, bütün bu velilerden daha üstünüz, daha çok ilim sahibiyiz, biz de yeni bir yol icad etmeye muktediriz, eskilerin modası geçti, bize uyun, biz sizi hakka ulaştırırız demek istiyorlar ki, vAllahi o zevat-ı kiramın yanında , bizim gibilerin esamesi okunmayacağını herkes bilir.
   2- ya da bu iddia sahipleri, hakikaten hiçbir manevi ve ilmi birikime sahip değiller. bu takdirde de , bu iddialarla cedelleşmenin hiç bir manası olmayacağını herkes bilir.
   tekrar şunu söylemek istiyorum.
   internetten veya kütüphanelerden iyice araştırın, her iki meşrebin de feyzini almış pek çok zevat-ı kiram bulacaksınız.

  • hiç oğlu hiç 2 yıl önce yorumlandı

   şimdi bu konularda akademik gevezeliğe girmeden, konunun ilmi ve manevi boyutuna biiznillah vakıf olan bir hiç olarak , basit mantık mülahazaları yapmaya çalışacağım...
   maneviyat erbabı çok iyi bilir ki, büyük veliler oniki meşrebden irşada mezun olurlar. bu meşreblerin birisi de hafi meşrebdir. ebubekir sıddık efendimizin hafi meşreb olduğunu herkes bilir. imdi, asırlardır zuhur eden büyük velilerin hiç birisinin bu meşrebleri inkar ettiğini göremezsiniz. bazıları hafi meşrebden terbiye görüp sonra cehri meşrebde kemal bulmuşlar, bazıları cehri meşrebde terbiye görüp , daha sonra hafi meşrebde kemal bulmuşlar, nihayetinde , onlara manevi eğitim için başvuran hak yolcusuna, meşrebinin iktizasına göre ders tarif etmişlerve bu suretle binlerce kemal ehli zat yetiştirmişlerdir. cehri meşrebde olanlar, hafi meşrebin silsileleri ile övünmüşler, hafi meşrebde olanlar cehri meşrebin silsileleri ile övünmüşler, her birinin ayrı bir halavette olduğunu beyan buyurmuşlardır.

  • hiç oğlu hiç 2 yıl önce yorumlandı

   değerli arkadaşlar

   böyle bir yazı dizisine veya dizilerine veya tv sohbetlerine veya kitap serilerine veya toplum içerisinde bu türlü görüşleri yaygınlaştırma çabalarına... niçin ihtiyaç duyulduğu ve zorlama ithamlar ile nereye varılmaya çalışıldığını ben şahsen hala anlamış değilim ve sanıyorum ki anlayacak ta değilim.
   bu edebiyatın altında yatan asıl sebebi anlayabilen beri gelsin...saçma saban fikirler ortaya atılıyor, özellikle günümüzde..kim kime hizmet ediyor, kimin hangi menfaati hangi konuyu topluma lanse etmekte..kim ne için sahip olduğu bütün değerleri hiçe sayıp kendini ebedi sıkıntıya sokuyor, kim nobel ödülü kazanmak için yeni bir şey icada çalışıyor, kim kendisini dev aynasında görüp de , kendi dışındakilerin hepsini ilmden irfandan maneviyattan yoksun sanıyor, anlamak mümkün değil..anlayan beri gelsin...
   inşAllah anlayan vardır..

  • TÜRK İSLAM NEFERI 2 yıl önce yorumlandı

   1.s1.sofiler gittiginiz yol yol degil illaki insanlar sizin gittiginiz yolda gitmek zorunda degil camidede ibadet edebilir.insanlar istedigi fikirleri istedigi yerlerde yayinlatabilir bu sekilde bagnazlik ve yobazlik yapmanin gergi yok .2.gavs midir nedir o kimse arkasinda olanlar bellidir dini istismar ediyor ve kötü emeller için calismaktadir.glin hep beraber kisilik olan cami cemaatlerimizin sayisini artiralim fetoymus gavs mis cubbeliymis suleymanci irt zırt bos verin herkes en yakin camiiii ye

  • aslan 2 yıl önce yorumlandı

   yazarı tebrik ediyorum dile getirdiği hakikatler için teşekkürler

  • tuncay 2 yıl önce yorumlandı

   sen de islam alemine fitne sokmak isteyenlerdensin galiba.edebini bil.

  • vatan evladı 2 yıl önce yorumlandı

   yazarın dediklerine bilgim olmadığı için birşye diyemem.
   ancak uşak iline sofaş diye bir firma bu tarikatın gelir kaynağı.
   başlarında da ihsan özkaya diye şarlatan, hak yiyen, çalışanın hakkını ödemeyen gasp eden ve güngör tuncer diye birisini arkasına alarak mafyalık yapanlar var ben bunu söyler bunu yazarım.
   bunlara dikkat edilmesi gerekir.
   hatta ışid bağlantısı bile olabilir bu iki şahısda

  • mhendis64 @yunus'a 2 yıl önce yorumlandı

   yazar derken ? hangi yazar ? :))) bu eleman bılmedıgı konu hakkında resmen ıftıra atıyor bumu yazarlık.ben burda sana 1 ansklopedı dolusu kufur yazabılırım mesela ve o yazar dedıgn mahluka.banada yazar dersin

  • ESMA SU 2 yıl önce yorumlandı

   Allah cc bu yazari islah etsi̇n .......

  • tunaaa64 2 yıl önce yorumlandı

   ne oldu değerli yazarımız kaynaklarına güvenmiyormusun teklifime bir cevap vermediniz ben sizin açık yürekliliğinize ve kırıcı olmadan verdiğiniz cevaplarınız için çok teşekkür ederim yanlız teklifim hala açık her zaman sizinle bilgilerimizi karşılaştıralım ve dogru ve gerçek çıksın ortaya ve burada kimsenin kafasını boş yanlış bilgilerle doldurmayalım iyi günler dilerim rabbim hakikate ulaşıp rabbimin emrine uyarak yaşamak nasip etsin bütün alemi insanlıga ve size.bilerek bilmeyerek te sizi kırdımsa hakkınızı helal edin.

  • yunus'a 2 yıl önce yorumlandı

   yazar gerçek şeyhlere bişey demiyorki yazıyı okumadığınız çok belli sahte şeyhlere ve uydurma silsileyi anlatıyor yazar.

  • yunus 2 yıl önce yorumlandı

   yazarımıza en ğüzel cevabı trt 1 verdi. vakti varsa açsın yeni yayımlanan yunus emre dizisini seyretsin. şeyh kimmiş nasıl olurmuş güzelcene anlatmış.

  • CEVAP yıllar önce verilmiş sana 2 yıl önce yorumlandı

   *** İNKARCILARLA(TARİKATI,ŞERİATI) İNKAR EDENLE GÖRÜŞÜP KALBİNE VE BEYNİNE ŞÜPHE SOKUP SANCI ÇEKME
   ***YOKSA KALBİN ŞÜPHE SANCISI İLE KİRLENİR PASLANIR KALAYCININ PASLI BAKIRI PARLATMASI GİBİ KALPLERİ TEMİZLEYEN ZATLAR BİLE SENDEN BU ŞÜPHEYİ GİDEREMEZ İNKARCI VE KAFİRLERDEN OLURSUN
   ***DİN KONUSUNDA CAHİL OLAN DİNDE OLMAYAN ALİMLERİN KABUL ETMEDİĞİ ŞEYLERLERLE MEŞGUL OLANLARLA DA GÖRÜŞME ÇÜNKÜ ONLAR SANA YOLUNU ŞAŞIRTIR ZULUMATDA(KARANLIKTA)YOLUNU ŞAIRANLAR GİBİ KALIRSIN
   ***SENİ BOZAR SARHOŞLARA BENZETİRLER NASIL SARHOŞ SÖYLENENİ ANLAMAZ,NORMALDE YAPMADIĞI HATALARI YAPAR SEN DE ÖYLE OLURSUN HATA YAPARSIN UYARILARDAN DA BİRŞEY ANLAMAZSIN
   ***KARANLIKTAN GEÇİP ALLAHIN NURUNA DOĞRU GİDELİM
   ***RABBİMİZİN GÜZEL YÜZÜNÜ CENNETDE BERABER SEYREDENLERDEN OLALIM

   RİSALE-İ KUDSİYE
   MUSTAFA İSMET GARİBULLAH (K.S) HZ.

  • CEVAP yıllar önceden verilmiş sana 2 yıl önce yorumlandı

   görüşme münki̇r i̇le yeme sanci
   pas alirsin paklamaz her kalayci

   görüşme ehli̇ bi̇dat i̇le zulami̇
   berbat eder seni̇ eyler melami̇

   zulumattan geçi̇p hakka gi̇deli̇m
   cemali̇ ba kemali̇ seyredeli̇m

  • Şıhh 2 yıl önce yorumlandı

   eğer iman ve Allah korkusu olsa bu şıhların okunmuş ekmek şekerle büyüler mi yapar kulların üzerinden kazanır hayat sürer yalan bunlar ve şeytana tövbe ettirirler yaptıklarıyla planlarıyla tuzaklarıla, tepede taner yıldızdan güç alıyorlar cahan'a rüzgar esti belediye başkanı oldu bakın belediye gelmiş geçmiş en berbat yönetimini yaşıyor imar içler acısı ihalede ki memurlar korku içinde herkes te bir sıkıntı başkan güzel oynuyor hakan uludağ personelle uğraşma derdinde sinsi fitne uludağ koruma tut yoksa sonun hazin olmasın tuzaklarınız planlarınız fenalıklarınız hukuk tanımazlıklarınız sizi öyle bir yaksın ki yaktığınız canların yanında yangınınız hafif kalsın kızın ve eşine sahip çık haaa tuttuğun koruma işe yaramaz birde birgün o odandan çıkamıycaksın yalanların boğacak seni hakan! kırtasiyeci hakan hamamcı

  • Ufuk 2 yıl önce yorumlandı

   uzun lafın kısası.
   böyle tarikatcılar olduğu sürece bu ülkede çok solcu,arteist,yobaz,süper müslüman tefeci,münafik çıkar.
   uzaydan seyr edilirken,tarlada elleriyle çalışsınlar.
   herkes türbe açsın.
   ben bu şıhların ömürleri boyunca bir gramm çalıştıklarını inanmam. enayi varken bende çalışmam .
   asın bu şıhları.memlekette yavş... dolu.

  • Ufuk 2 yıl önce yorumlandı

   kurtuluş savaşında bile bu şeyhler bizim askerimize kurşun sıktılar.herkes yanlış tek onlar doğru süper müslümanlar.daha düne kadar kız çocuklarını okula göndertmiyorlardı. tarlada dana gibi çalış.valla diyanetten gerisini kazımam.
   enayi dolu memlekette,
   Allah islami etsin bu şıhcıları bedavaya yaşatan a

  • menzillii sofi 2 yıl önce yorumlandı

   biz seviyoruz seydammmmmmmmmm kurbannnnnn

  • tunaa64 2 yıl önce yorumlandı

   ben sayın yazara bana yazddıgı cevaba karşılık söyledim eger senin dediğin dogruysa ben çok çok bir şeyh bildiğim insanın arkasında ömürümü haramış olurum ya senlış yazmışımin sylediklerin yanlışsa bu kadar insanın imanıyla oynuyorsun bu yükün altından nasıl kalkacaksın diye yine hodri meydan gel birlikte araştıralım herşeyi sonuna kadar ve ben haklıysam o burdan ben yanlış yaptıgını gerçekten menzil cemaatinin güzel ve özel bir yol oldugunu buradan haykırsın eger ben yanlışsam ben burdan cemaatimin hatalı oldugunu burda herkesin huzurunda söyliycem ben hertürlü varım kendisi de varsa beklerim

  • tunaa64 @tuna 64 kisa cevap 2 yıl önce yorumlandı

   sekiz şart var evet ama bu sekiz şartı yapınca günahlarından arınmıyosun sadece bundan sonra o ilediğin günahları islememen isteniyo ve ayrıca bana kimse lüks araba falan da alma demiyo ki ben su hadisi şerifi bilirim benim zamanımda fakirlik ahir zamanda zenginlik iyidir hadisine uyarım.seni tanımıyorum yalnız sunu söylerim ki sen burdaki bizim sofilere bakma çogu şeyi abartıyorlar insanalrda bu abartıyı anlıyo ve bu konuda kendini kasıyo veya farklı fikir yürütüyo gel ben seni menzile götüreyim bu düşüncelerinin hepsinin yanlış oldugunu orda gör sende bu fani dünyanın içinde kaybolma yazık neleri aratırmışsın ki dogruyu hep kıl payıyla kaçırmışsın.ve farzedelim ki ben haksızsam ne olucak çok çok bir adamın arkasında ömürümü harcamış olurum ya sen haksızsan ve insanalra böyle bilgiler verip birinin imanıyla oynuyorsan bu yükün altından nasıl kalkıcaksın gel sen beni dinle birlike araştılarım sen haklı çıkarsan ben cemaati herşeyi bırakırım ben haklı çıkarsam da söz verirmisin herşeye

  • mustafa türker 2 yıl önce yorumlandı

   hadilan

  • mustafa @şevket 2 yıl önce yorumlandı

   siz aynaya bakıyorsunuz

  • mustafa @eşkeli cuhela 2 yıl önce yorumlandı

   mevlana hz demiştirki cahille sohbet edrim ama tartışmam

  • şevket 2 yıl önce yorumlandı

   yazık yine masa başında oturup köşe yazarıyım diyen o köşede oturup türlü palavralar zırvalayan bir yazar çıkıyor karşımıza.şu yazınızda cümleler o kadar basit ve sıradan yazılmış ki dini bilginin dıfır olduğu zaten anlaşılıyor kaynak yok sahabe ve peygamberimiz(sav)e saygı yok.diğer tarikatler desen hakkında bilgi yok.yazınız nasrettin hoca fıkrası gibi olmuş hani hocaya sormuşlar abdestsiz namaz olurmu diye o da demişki olur ben kıldım oldu dizinki de o hesap bilgisiz köşe yazarı olur mu kaynaksız ilim olur mu ben yaptım oldu.sizde hakludınız kuklayı nasıl oynatırsan kukla o şekilde oynar kabahat sizi oynatan patronlarınızın bu yazıya sadece gülüyoruz 11yaşında oğlum var inanın sizden daha iyi yazardı bu yazıyı :) :) :)

  • .. . 2 yıl önce yorumlandı

   ( )

  • sofiii 2 yıl önce yorumlandı

   kardeşim sen bu yazıyla kendini ne kadar zor bir durumu soktuğunun farkında değilsin...nakşibendi yolu büyük hak dostlarının olduğu çok yüce bir yoldur,asırlardır devam etmektedir,insanlara fitne sokup kalblerini bulandırma lütfen ve ayrıca bu yolun koruyucusu Allahu tealadır ve silsiledekiler onun dostluğunu kazanmış kimselerdir,dua et ve tövbe et ki başına bela müsibet gelmesin...

  • NADİR @eşkeli cuhela 2 yıl önce yorumlandı

   ne bekliyordun ki kardeşim cahil sofilerden boşa dememişler cahil sofu adamı imandan eder diye. bu nakşiler geylaniyi bilmez nakşibendiyi bilmez yazıyı okumaz ama yorum yapma ukalalığından da vazgeçmez.

  • eşkeli cuhela @mustafa 2 yıl önce yorumlandı

   cahilsiniz ki ne cahil abdülkadir geylani den nice sonra kuruldu nakşibendilik bildiğin zeka özürlüsünuz sizler. neymiş abdülkadir geylani nakşibendi tarikatinda yetişmişmiş yazıyı iyi oku yorum yapmadan cahil

  • MUSTAFA 2 yıl önce yorumlandı

   bu yorumlari yazan arakadşlarim 32 farzi yaz desem haberi̇ni̇z yok namaz var mi yok oruç var mi yok i̇manin alti şartini bi̇len varmi yok bi̇r seyleri̇ araştirmakla di̇n yaşanmaz peygamberi̇mi̇zi̇n yaptiği gi̇bi̇ yapmakla yaşanir

  • Hayır dua ;) 2 yıl önce yorumlandı

   n.cahan yandaş medyada haber yaptırmış çok güldüm hemşerilerimin duası bize yeter demiş uşaklının büyük kısmı ana avrat küfür ediyor bu adama işin ilginci bu adam bunu biliyor kendisine edilen küfürü hak etmek için elinden geleni yapıyor :)

  • Deniz Koca 2 yıl önce yorumlandı

   bütün gayreti kuran ve sünneti yaşamak olan, binlerce insanın uyuşturucu, alkol gibi kötü huylardan; bir o kadarının da topluma yönelik suçlardan kurtulmasına vesile olan bu büyük zatlara yönelik böylesine çirkin bir yazıyı nefretle kınıyorum. Allah'ın sevdiği kullarına iftira edenin vebali çok büyüktür. bu yazı derhal kaldırılsın.

  • uşak 2 yıl önce yorumlandı

   söyleyene değil, söylettirene bakmak lazım.

   (yeni görevin hayırlı olsun)

  • mustafa 2 yıl önce yorumlandı

   imami rabbani hz mektubatinda bulabilirsin bide orayi oku bu arada abdulkadir geylani hz naksibendi tarikatinda yetismis ve sonradan kadri tarikatini kurmustur olcu peygamber efendimizin hayati ben onlarda peygamber efendimizin yasantsindan baska yasanti gormedim merak ediyorsan git yerinde incele derim

  • Din istismarı yapan yezidler 2 yıl önce yorumlandı

   zaman ve sabırla bekliyoruz bize düşün bu brlediyenin yolsuzluklarını da yaptığı rantları düzenbazlıklarıda iş bilmezliğide menzil i.i cahanı da göreceğiz ... i̇ş bilmezler imardaki dosyalar ne olacak? personelle uğraşmak yerine adam gibi delikanlı gibi doğru olda iş yap ne kaypak çıktın sen aaa pardon çıkmadın öle idin rezil adam uranmaz adam il başkanı cekillerle foto karelerinde verdiğiniz tiyatroya benzemez belediyeyi yönetmek ki gördük fitneye boğdun insanların canını yaktın gözünü elini çalmadan kurtaramadın her şeyin içine ettin basiretsiz rezil insan yüzlerinizden şer damlıyor ve halk biliyor sizi erke seçim olursa ice biteceksiniz uşakta haber merkezi sokak sokak ve sitenizde yayın bunların ahlaksızlıklarını her şeylerini bunlara insaf edilmez bu adilere

  • @SemaS 2 yıl önce yorumlandı

   merak etme sen kim deccal kim yezid soyu göreceğiz yol ehlibeyt hak yolu .... şakşakçı yalaka semas

  • Yerim ya 2 yıl önce yorumlandı

   Allah dostuymuşsunuz bi gidin Allah dostu olanın gözü haramda haksızlıkta çalmada hırsızlıkta rantta olur mu bir gidin ya yalanınnızın biri bin para arsızlarsınız , dinimiz güzel ahlak edep haya menfaat sevgi üzerine siz neler yapıyorsunuz kıldığınız namaz namaz mı yazıklar olsun gördük menzili uşakta belediyede doydukta menzilin tepe insanlarını garibanları kandırılıyor lanet olsun size menzil cahan

  • uşaklı 2 yıl önce yorumlandı

   şimdi her şey bitti Allah dostlarinami laf etmek kaldi.

  • SemaS @Menzil mi deccal ;))) 2 yıl önce yorumlandı

   bu yaptıgınız yorumla ümmeti muhammede iftira atarak kul hakkına resmen tecavüz edip, haktan hukutan bahsetmeniz tabiki çok garip. :) insanları hak yola davet etmek, bunun için uğraşmak deccal işi değil peygamber işidir.
   bir kudsi hadiste söyle buyrulmuştur:
   "her kim beni tanıyan ve ihlas ile bana ibadet eden bir kuluma düşmanlık ederse, bende ona harb ilan ederim..." buna gre Allahın sevdiği kullarına onun yolunda giden kullarına dil uzatmadan önce birkez daha düşünelim. :)

  • bunların uşak ta marketleri var mıdır? 2 yıl önce yorumlandı

   sayın vedat bey; bu örgütün uşak ta faaliyet gösteren ticari unsurları(gıda vs...) var mıdır?

  • Uşaklı 2 yıl önce yorumlandı

   yazıklar olsun size

  • tuna 64 kisa cevap @tuna64 2 yıl önce yorumlandı

   sayin tuna 64 yazik senin gibi temiz iyi niyetli insanlara bu sehyler cok iyi yönetemese bu tarikati haklisin sonra yüzlerine gölerine bulastirirlardi yaptiklarini bunlar ayni kiliselerin calisma sisdemi ile calisiyorlar önce günah cikariyorlar sekiz sartlari var kiliselerde aynisini yapiyoravrupada 300 civarinda is yeri var sehylerin calisansofiler parayi alan bunlar sofilerde yardim kuruluslarindan geciniyorlar sehy sofilere lüx arabaya binmeyin diyede nasiyat ediyor sehylerin cocuklari inanin en lüx arabalara biniyorlar sizinde bilmeniz gereken cokkk seyler var

  • emre can 2 yıl önce yorumlandı

   kardeş sen önce tarih bilgisi al ondan sonra şehlere ve tarikatlere sataş birkere peygamber efendimiz(sav)ahir zamanda ümmetim 70 fırkaya bölüncek diye söylemiş bundan haberin bile yok

  • Özgür akça 2 yıl önce yorumlandı

   nurullah çavuşoğlu senden korkulur, ne zaman vedat orhanı sahneye sürsen koca bir kitle devriliyor. vedat adeta felaket tellalın gibi, diyorsun ki sıra nakşibendiler de yani. ama yazılanlar hep doğru çıktı yine çıkacak anlaşılan

  • japon64 2 yıl önce yorumlandı

   sen kime hizmet ediyosun aklını başına al Allaha savaşmı actın cehennem var bak en şiddetlisi Allahın gazabı var

  • tarikat 2 yıl önce yorumlandı

   bu tarikattaki herkesi tanimiyorum ve yargim bu tarikattakilerin hepsine değildir ama arkadaşım nerde tefeciler kara para aklayanlar hak yiyenler bir kac kurus icin onun bunun yalakasi olanlar dini satanlar dini kullananlar her seyi kendine cevirenler burada ki sadece naksibendi tarikatiyla bitmiyor tum bunlar demiyorum ki kotu olanlarin hepsi burada bu insanlar kotuluklerini din adi altinda yapiyorlar dini kamufle ediyorlar etmeyin ya etmeyin arkadasim tefeci de saygin olsun dine

  • halil sen usak 2 yıl önce yorumlandı

   hadilen ordan sen sen gavsi mahmut efendiyi seyyid fevzettin efendiyi gordunmu bir sen varsin akilli turkeste naksibendi idi muhsin yaziciogluda sen bu Allah dostlarini git gor ondan sonra konus

  • Menzil 2 yıl önce yorumlandı

   cahan, utaş, sofaş ya geçin bunları bu fitnelerin dinle ne alakası var çalıp çırpan insandan din mi tasavvuf mu tarikat mı sorulur ? hurafeleriyle hurafelik yapar bunlar nerde iftira nerde yalan nerde hırsızlık nerde çalma nerde hak yeme sizde eeeee hani nerde inanç Allah korkusu hepiniz yok olun kahhar ismiyle kahrolun tez zamanda inşAllah memleketim artı belediye sizin bu sahte tarikatınızdan çok çekti ...! bahçeye it olsanız bağlanmazsınız coni kılıklı adamlar

  • Satılmışlar 2 yıl önce yorumlandı

   mevki para için kendini satan hak gözetmeyen çıkarcı insanların uydurdukları dini kılıf bakın utaş ekibine hamam gurubuna hakan uludağ otobüscülerden aldığınız rüşvet sizin dini bir kılıf uydurduğunuz kendinizle ne kadar uyumlu diymi ?? hepiniz çalıp çırpma derdinden öteye gidemediniz cahil karaktersiz satılmış ruhlarınızla uşak'ın gelmiş geçmiş en büyük fitne belediyecileri oldunuz geldiğiniz günden bu yana !! hizmet değil çalmak yandaşlara iş bulmak belediyeyi özel kalemi vasıfsız kişilerle doldurmak kafa çalışmıyor sizlerde özel kalem mahremdir her türlü oyun gizlilik ordadır siz naptınız bir sürü çocuğu doldurdunuz yazık onlarda kibirlerine egolarına zaaflarına yenik düşen yeni bitmeler sözleşmeye geçirsen ne yazar fatihi, aliyi, yaşarı, yusufu, gökanı..... kadrolu olsalar ne katarlar memlekete kendilerine 10 yıllık belediyecilik tecrübesi değil sen tecrübesizlikler yalancılar hırsızlar 1.si imişsin

  • tuna64 2 yıl önce yorumlandı

   sana bir fıkrayla cvp vereyim tahsilin veya ne bileyim kimin kapısından beslniyosun.adamın birinin deli hastahanesinin önünde arabasının tekeri kopar çıkar bijon anahtarları etrafa saçılır o korku ve panikle bulamaz tekerin başında kara kara otururken hastahaneden bir deli adama bakıp gulmaktedir.adam neden gülüyorsun dediğinde adama ulan aptal diğer üç tekerden bir bijon çıkarıp lastikçiye kadar götürsene arabanı der ve adam bir anda bu fikir aklına yatar ve deliye dönerek senin orada ne işin var deyince deli biz geri zekalı değiliz ki deliyiz der.bu tarikat kapılarını siz eleştiriyorsunuz ya bir siz mi akıllısınız buralara gitmemeyi ögütleyerek millete ben kaç yaşımdayım kariyerli bir işim de var(kimsenin torpiliyle gelmedim kesinlikle çalışma ve bilgimle geldim)ben o kapıda ne işinde zirve yapmış gayet aklı fikri yerinde insanlar gördüm bu insanlar hiç araştırmamışdır zannediyosunuz ben yıllardır giderim daha bir kuruş istenmedi benden menzilde 7 yaşından bu tarafa da bu cemaatteyim

  • gerçek tasavvuf @Tasavvuf 2 yıl önce yorumlandı

   istiyorsan git yanlarına sana anlatsınlar tasavvufun kılcal damarlarını hem bilmese yazabilirmi bu kadar detay

  • ibrahim 2 yıl önce yorumlandı

   nefes almak bazen insana zor gelir

  • Menzil mi deccal ;))) 2 yıl önce yorumlandı

   bunlar yeryüzünün deccali bunların dinle imanla alakası yok bunlar insan değiller hak yemede 1.sırada hırsızlıkta 1. ler daha ne olsun nerde kaldı Allah korkusu rezilllererr

  • holdin @Sofi 2 yıl önce yorumlandı

   usakda kac ev tapusu var sehyin kac yurt tapusu var sehy bir kurus ödemeden ne kadar mal varligi var bir arastirin bunu ntürkiye genelinde arastirin hic bir kurus koymadan nasil milyarlarca mal sahibi olmus görün

  • Tasavvuf 2 yıl önce yorumlandı

   tasavvuftan anlamayanlar tasavvuf hakkinda yazmasin

  • !!!!! @Sofi 2 yıl önce yorumlandı

   utaş ekibindenmisin?

  • Ktesekkur @aşık 2 yıl önce yorumlandı

   yazar anlatirken zaten kaynakli butun olanlari gercekci anlatiyor okuyanlar sapikliklari anliyor goruyor

  • h. ibrahim 2 yıl önce yorumlandı

   acaba islamda hurafeler bilimsel olarak elense geriye ne kalır merak ediyorum .bize dini vecibe diye dayatılanlar ne kadarı gerçek.

  • aşık 2 yıl önce yorumlandı

   öncelik le çok tşk ederim üzerine gidilmesi gereken bir k0nu kaynak gösterirseniz çok daha güzelolcakmiletimiz ayıkır inşAllah ben bu konuyu yenimesaj gazetesinden okudum harfi harfine aynısı gazeteci mehmet emin koç ve tarihci emre polatdan yazı dizisini takip etim ama yinede miletimizin ayıkması için gerekli emeyinize saylık tşk aeo

  • yazara 2 yıl önce yorumlandı

   sayın vedat orhan bey siz ne kadar yazarsanız yazın anlatırsanız anlatın insan inanmak istediğine inanir insan fıtrat olarak nefsi olarak batıla meyleder ki şeytan Allaha insanların çok azı hariç hepsini cenenneme sürükleyeceğim demişdir

  • hüseyin @Sofi 2 yıl önce yorumlandı

   "zamanda yazarlık"demişssinde daha önceki yazılarını okumaktan ve görmekten görmeyi istememekten acizsin

  • Sofi 2 yıl önce yorumlandı

   hadi ordan .hadi hadi hadi...bu kapıda sana ekmek yok.meşhur olmak istiyorsan git za manda yazarlık yap....Allah ıslah etsin sizleri...

  • mert @rumuz yok 2 yıl önce yorumlandı

   şeyh uçmaz mürid uçururmuş derler tam o hikaye

  • İSİMSİZ 2 yıl önce yorumlandı

   cok güzel bi̇ yazi di̇zi̇si̇ olmuş tebri̇k ederi̇m. bende bi̇ örnek vermek i̇sti̇yorum gecen sene mezi̇l gurubunun bi̇ etki̇nli̇gi̇ne katildim hocaefendi̇de oradaydi hatta sabah namazi kildik beraber daha önce görenler bana anlattiklarinda hoca efendi̇yi̇görünce bi̇şey oluyormuş ne olurya ben gördüm fakat di̇kkat ceki̇ci̇ bi̇şey olmadi oda bi̇zi̇m gi̇bi̇ bi̇ i̇nsan sonucta. menzi̇ldeki̇ medreseleri̇ni̇ yikip daha büyügünü yapacaklarmiş vay efendi̇m 5 tri̇lyon yardim bekli̇omuş oglunun bi̇ndi̇gi̇ araba 400 mi̇lyar kendi̇si̇ni̇ bi̇ndi̇gi̇ araba zirhli oda vardir bi̇ o kadar bunlar i̇slami di̇ni̇ kullanarak lüks i̇çi̇nde yaşiyorlar ben nasil güveneyi̇m böyle i̇nsanlara en güzel i̇badet evi̇nde ki̇mse görmeden yapilan i̇badetti̇r bence bunlarinki̇ gösreşten başka bi̇şey degi̇l

  • sapıklar sizi 2 yıl önce yorumlandı

   araştırmadan belge göstermeden sırf milletin kafasını bulandırmak karıştırmak için yapmayacağınız şey yok.

  • misafir 2 yıl önce yorumlandı

   yahu siz ne kadar islam düşmanısınız? ne demek sadece hz. ali'ye sonrada efendimize (s.a.v.) bağlanilir. ne çeşi̇t bi̇r sapiksiniz si̇z?

  • rumuz yok 2 yıl önce yorumlandı

   şu yorum yazanların %90ı çocuğu sınava gireceği zaman hoca efendi bi dua ediversin,hastası olduğu zaman şeyh bi dua ediversin diye illaki bi yakınını,tanıdığını arayıp bulmuştur.rabbim ıslah etsin.

  • Soran uşaklı 2 yıl önce yorumlandı

   evet gerçek islamla dini önderler halkın arasına girip konuşmalı ve yaşayışlarına örnek olmalı.

  • kaynak 2 yıl önce yorumlandı

   vedat bey öncelikle yazınız için tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. ancak bir önceki yazınızda da istirham etmiştim kaynak belirtirseniz bu tür yazılarda daha verimli olacaktır. kaldıki prof. dr. haydar baş beyde konuyla alakalı bir çok açıklamada bulunmuş ve delillerini ortaya koymuştur.

  • seyyah 2 yıl önce yorumlandı

   sen derece aydınlatıcı bir yazı dizisi olacağa benziyor bir tavsiye yazının sonuna bir önceki yazınızın linkini koyarsanız daha faydalı olursunuz. neden derseniz ilkini de okuyunca daha bir anlamlı oluyor yazı.

  • merkez 2 yıl önce yorumlandı

   i̇nsanları bilgilendiren güzel bir yazı olmuş.güven vermeyenlerin insanları nasıl kandırdıklarına şahit olacağız.devam

  • herif 2 yıl önce yorumlandı

   vedat bey bir önceki yazınızı geçen hafta kardeşim e okuttum iki yıl önce intisabı etmişti buraya bıraktı şimdi yazınız sayesinde sizden ricam kaba bir üslup kullanmadan gerçekleri aynen bu şekilde halkımızın anlayacağı biçimde dile getirmeniz. zzaten bize düşen hakkı tebliğ etmek değil mi? lütfen hakaret içerikli yapmamaya özen gösterin inanın faydali oluyorsunuz. bizi ehli beytin yolundan ayırmasın mevlam

  • yalancı derviş 2 yıl önce yorumlandı

   uydurma ve hurafelere inandıkları gerçeği ile yüzleşip yanlışlarından dönenlere lafım yok ama hiç bir bilimselliği olmadan hakaret edip yola devam diyenelere yalancı derviş diyebiliriz ancak. nitekim bir önceki yazıda bu yazıda çok açık ve net ortaya koyuyor her şeyi. insanlara okunmuş ekmek diyerek çorba diyerek büyü yapılıyor bu sözde tarikat larda olay bundan ibaret. yazarı da kutlarım ayrica

  • seykler holdingdir 2 yıl önce yorumlandı

   tarikat demek holding demektir sermayeleri islamdir müridlerde para kaynaklaridir tarikatlar alir vermez amaclari para hayatlari lüx cipler satafatli hayatlari ve her sehirde kendi adlarina bol bol tapu edinmektir

  • İBRAHİM 2 yıl önce yorumlandı

   sirri süreyyayi bi̇ri̇leri̇ni̇n doğrulamasi lazim tabi̇ hükümeti̇ yipratmak i̇çi̇m pkk uzantilarinin peşi̇ne düşenlere yaziklar olsun lafa geli̇nce en büyük mi̇lli̇yetçi̇ kesi̇li̇rsi̇ni̇z

  • Kahvecioğlu 2 yıl önce yorumlandı

   bu adam meşhur olmaya çalışıyor. hadi başka kapiya

  • rumuz yok 2 yıl önce yorumlandı

   firsat buldukca zi̇yaretleri̇ne gi̇di̇yorum.kuran-i keri̇m yoluna,sünnet yoluna aykiri hi̇çbi̇rşey görmedi̇m.bi̇nlerce i̇nsan geli̇yor ve faydalaniyor.uyuşturucuyu,alkolü kötü davranişi birakiyor.derdi̇ni̇z nedi̇r anlamadim.ne i̇sti̇yorsunuz bu i̇nsanlardan.

  • Bektaş 2 yıl önce yorumlandı

   tebrik ederim gerçekleri cesur bir yürekle kaleme almışsın herkes neolduğunu anlasın dinin nasıl kimler tarafından istismar edildiğini

  • emre sünbül 2 yıl önce yorumlandı

   bir arkadaş geliyor sahip çıkın

  • bravo 2 yıl önce yorumlandı

   belli ki yazı diziniz bir önceki kadar yani patalelcilerle ilgili olanlar kadar hatta daha fazla ses getirecek tepkilere tehditlere aldırmadan yazın derim ve yürekliliginizi tebrik ederim

  • harun 2 yıl önce yorumlandı

   helal olsun vedat orhan sana. demek şeyh öldükten 40 yıl sonra doğan birisi o şeyhin postuna oturabiliyor o halde bu yol gerçekten batıl bir yoldur yazıklar olsun yıllardır milleti uyutanlara.

  • nurdan 2 yıl önce yorumlandı

   hiçbişey bildiğiniz yok oraya geçmiş laf olsun diye yaziyosun başka bir işle uğraş bence bunu beceremiyosun tarikatı kotulemekte vazgeç

  • kariyer 2 yıl önce yorumlandı

   vedat orhan. acaba tahsiliniz nedir. ne üzerine master yaptınız. yazmaya gelince öyle bir yazıyorsunuz ki. aynı mübarek ramazan ayında televizyonlara çıkıp mehdi ve mesih hurafedir diyen ilahiyat profösörleri gibisiniz. Allah sonunuzu hayır etsin...

  • Uşaklı @fetih 2 yıl önce yorumlandı

   sanırım fetih ismi ile yorum yazan arkadaş yazıyı okumadan yorum atmışsın. çünkü yazıda tasavvufun ve gerçek Allah dostlarının hedef alinmadigı ısrarla belirtilmiş. yazıda bahsedilen aslan postuna girmiş çakallar ve tasavvuf erbabından rol çalarak sözüm ona derviş kılıklı şarlatanlar bir de dini cübbe sarıktan ibaret sanan cahiller. lütfen okuyun öyle yorum atın. yazı da her şey çok net akla hitap ediyor ve kaynaklik bi durum yok kaldı ki kaynakta vermiş.

  • hasan rıza 2 yıl önce yorumlandı

   silsileye bak be altınmış adını yazmaktan aciz adamlar oturmuşlarda silsile yazmışlar uydurmuşlar tek yol ehlibeytin yoludur başkada yol yoktur

  • fetih 2 yıl önce yorumlandı

   yazılarınızın kaynağı nedir bilmiyorum ama sap ile samanı karıştırmayın ülkemizde dünya da tarikatlar ve evliyalar bulunmakta.i̇nsanlara manevi olarak yol göstererek yardım etmektedir.amacınız belli bir tarikatı(anlamışsınızdır)hedef alarak zararlı olduğunu ima ediyorsanız sizin adınıza hem üzülür hem de yiyebileceğiniz manevi tokadı hatırlatırım. saygilar.

  TÜM YORUMLAR
  
  TÜMÜ Yazarlar
  Sen de Yaz
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri
  Siz de yazmak istemez misiniz?
  Ziyaretçi Defteri
  Arşiv

  

  banner363

  banner366