Nakşibendiliğin Türk Milleti ve Türk kavramı ile alıp veremediği ne?

07 Haziran 2016, 09:09
Nakşibendiliğin Türk Milleti ve Türk kavramı ile alıp veremediği ne?

Bilindiği gibi Nakşibendî tarikatı olarak bilinen grup ve uzantıları (Nurculuk, Gülencilik, Süleymancılık gibi) Türk kavramının dile gelmesinden bile çok rahatsızdır ve Türkçülük kavramı yerine Ümmetçilik gibi bir safsatayı dillendirmektedir. Türk kavramından nefret eder gibi durmasa da dillendirilmesini bile istemeyecek kadar çok rahatsız olan Nakşibendîlik nedense Yahudilik ve İngilizler bahse konu ise bütün marjinalliklerini yitiriverirler. Mesut Barzani'nin büyük dedesi Nakşibendî silsilesinin vazgeçilmezi Molla Mustafa Barzani'nin Yahudi asıllı olmasının etkisiyle midir, bilinmez ama Nakşîliğin Yahudilere özel bir ilgi ve muhabbetinin olduğu az yakından takip etme imkânı bulan herkesin malumudur. Yazımda detaylı olarak bahsedeceğim pek çok örnek Nakşibendî geleneğin öteden beri nasıl İngiliz ve Yahudi çıkarlarına hizmet ettiğini ortaya koyacaktır.

Yazı dizimizin önceki bölümlerinde size Nakşibendîlik adı verilen yolun ya da sözde tarikatın silsilesi dahi batıl olan, hiç bir yönü ile tasavvuf ile bağdaşmayan, Yahudilikten Hristiyanlıktan hatta Budizm’den pek çok öğreti ya da ritüeli İslam Tasavvufu adı altında dinimize bidat olarak sokan, her daim Türk Devletinin yıkılması için uygulamaya konan planların yerli taşeronu rolünü üstlenmiş, bizden görünerek İngiliz’in işine gelecek fetvalar vermesiyle ünlenmiş bir yol olduğunu tarihsel seyri içerisindeki örnekleri ve delilleriyle anlatmıştım. Nakşibendîliğin uydurma rüyalar ve sözde ilhamların yanı sıra keramet adı verilen, büyü, sihir, cinlerle iştigal gibi bir takım illüzyonist olayların üzerine kurulu sözde bir tarikat olduğunun en büyük delili ise, şeyhlerinin arasında sayısız hain varken (Şeyh Said, Said Nursi, Halit Bağdadi, Molla Mustafa Barzani gibi) bir tane Mevlana, bir tane Yunus, bir tane Hacı Bayramı Veli ya da Hacım Sultan yoktur. Tanınmış bütün tasavvuf büyükleri diğer yollardan Allah'a vasıl oldukları bilinen kimselerdir. Oysa Nakşibendîlik ekolünün çıkarttığı bir tek ünlü evliya yoktur. Tabiî ki Nakşibendîlikle alakası olmadığı halde dâhil ettikleri bir kaç büyük zattan başka…

Nakşibendîlik; Selçuklu'nun yıkılması sırasında da büyük rol almıştır. Böyle bir sapık tarikatın uzantısı olan sözde şeyhin Selçuklu hükümdarı Rükneddin Kılıçaslan’ın üzerinde etki oluşturmasının ardından bu sözde şeyhin tarikatının beslediği  ve dünyanın başına musallat olan Moğollar'a karşı çok zaaflar verdiği bir savaşa girişmiş ve elbette kaybetmiştir. Selçuklu Hükümdarı Kılıçaslan’ın Mevlana'yı bırakma azmi üzerine Mevlana kendisine “Demedim mi?” isimli meşhur şiiriyle seslenmiş ve sitemler etmişti. Ancak Mevlana'nın tüm ikazlarına rağmen Kılıçaslan Baba-i Merendi lakabını kendine alan sözde şeyhe bağlığını ve intisabını ilan etmişti. Mevlana bunun üzerine madem sen kendine baba buldun biz de kendimize Oğul buluruz diyerek yanından ayrılmıştı Kılıçaslan’ın. Kılıçaslan’ın Baba Merendi'yi tercih etmesinin ve Mevlana'yı gücendirmesinin ardından Selçuklu Devletinin çok sürmeyip yıkıldığını görüyoruz.

Tabiî ki bu sırada Osman Gazi'ye Devlet kurma kararının da Mevlana tarafından verilip Şeyh Edebalı tarafından da tescillendiğini söyleyen tarihçiler de vardır. Yani Türk Milletinin yöneticileri; ne vakit Nakşibendîlik etkisinde kalsa başına terör örgütleri vs musallat olmuş. Ne vakit Nakşibendîliğin etkisinde kalsa Türk Milleti Aralaşmaya yüz tutmuş irtica yani cahiliye öncesi döneme geri dönüş tehdidi ile karşı karşıya kalmış. Bakınız Osmanlı tarihine; Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'in kendisine gücenip İstanbul'dan ayrılmasının ardından pek çok hata etmiştir. Kardeş katline varacak kadar büyük hataları Fatih'e yaptıran ne idi acaba? Düşünsenize Akşemsenddin'in yanında Sultan iken İstanbul'u fethedecek ruhu inşa edebiliyorsunuz ama Nakşibendîlik ile ilginiz başlayıp Akşemseddin'i gücendirdiğiniz vakit kardeşinizin katline ferman verebilecek kadar gözünüz dönebiliyor.

Bakınız 2. Mahmut'un batılılaşma adı verilen icraatlarına bakınız İngiliz'e nasıl adeta hizmet ettiğimize ve bakınız 2. Mahmut'un kimin etkisinde olduğuna. Mevlana Halit Bağdadi'nin adamlarının 2. Mahmut döneminde sarayda cirit attığını biliyor muydunuz? Peki, 2. Selim adını kötü anlamına gelen Yavuz taktıran mezalimleri Yavuz Sultan Selim'in Nakşibendîlerin etkisinde yaptığını biliyor muydunuz? Yüz binlerce Alevinin katledilmesi emrini Yavuz Sultan Selim'in Nakşîlerin etkisinde kalarak verdiğini biliyor muydunuz? Zaten Vahdettin’in İngiliz'in Yunan'ın işgaline bile boyun eğecek noktaya gelmesinin de Nakşibendî şeyhlerinin etkisiyle olduğunu bilmeyeniniz yok sanıyorum. Yine Atatürk'e de Cumhuriyeti kurma kararının verildiği yerin de Bektaşi Şeyhi ve birinci meclisin Nevşehir Milletvekili Cemalettin Çelebi Hazretlerinin dergâhı olduğunu hatırlamak gerekir. Konuyu örnekleri ile önceki yazılarımda da aktardığım için böylece toparlama yolunu seçtim.

Şunu ilave etmem uygun düşecek zannediyorum; Bizim bugün hala kitaplarını okuduğumuz kabirlerine akın akın ziyarete gidip dualar ettiğimiz evliya adı verilen büyük âlimlerimizin tamamı Ehli Beyt ekolünü takip eden yoldan yetişmiştir ve tamamı Vahdeti Vücut ekolüne inanmaktadır. Nakşibendîliğin ortaya attığı ve fikir babasının Rabbani ismi verilen Ahmet Sirhindi'ye ait olduğu Vahdeti Şuhut'a inananlardan yetişmiş bir tane evliya yoktur. Bu durumu Nakşibendî şeyhi Esat Coşan da bir sohbetinde itiraf etmiştir. Nakşibendîlik tarihsel seyrine baktığımız da varlık bulduğu her yerde Hazreti Ali düşmanlığı yayamasa da Ali taraftarlarına düşmanlık yaymak için faaliyet göstermiştir. Şia'lık, Alevilik, Caferilik Ehli Beyt ekolü adı neyse Hazreti Ali'ye ve Ehli Beyt'e muhabbet duyan ne kadar mezhep tarikat vb kurum varsa hepsiyle mücadele ede gelmiş olan Nakşibendîliğin uzantılarının günümüzde de aynı şeyi yaptığını hepimiz bilmekteyiz.

Bugün de ne zaman televizyonlara bir Nakşibendî hoca çıksa hemen ehlisünnete vurgu yapar ve illaki ya Alevi'lere ya Şia'lara çatar. Hristiyan'a Yahudiye bile inancından dolayı bırakınız tahammülü hoşgörü ile yaklaşabilen Nakşibendîler nedense Müslüman'a Hazreti Ali'yi fazla seviyor diye tahammül gösteremez ve kendisinden başka tüm yolları batıllıkla suçlamaktan geri durmaz. Nakşibendî değilsen Cennete gitmen neredeyse imkânsızdır Nakşîliğe göre oysaki Nakşîliğin dışındaki hemen tüm İslam öğretilerinde Cennet gitmek için Kelime İ Şehadet getirmenin ve Amentüye iman etmenin yeterli olduğu vurgulanır. Yani aslında ayrılık ve fitne tohumlarını kendinden başkasını İslam’dan kabul etmeyenler olarak yine Nakşibendîler atmaktadır bilerek ya da bilmeyerek. 

Nakşibendîlik adı verilen ve tarikat olduğu iddiasıyla taraftar da toplayan bu kurumun gelişiminden bahsettiğimiz yazımıza; daha yakın tarihlere gelerek devam etmek istiyorum. Selçuklu Devleti zamanında kök salmaya başlayan bu oluşum, zaman içinde insanlara büyü, cin veya dini kolaylaştıran yöntemlere nüfuzunu artırması ve etki etmesiyle toplum nazarında da yer edinmiş ve varlığını sürdüre gelmiştir. Osmanlı Devleti döneminde de varlığını koruyan bu oluşum; türlü entrikalarla padişah Yavuz Sultan Selim'e Alevileri kırdırtmış, Kanuni Sultan Süleyman'a oğlunu kıydırtmış ve 2. Mahmut döneminde de Halidi Bağdadi aracılığıyla saraya nüfuz ederek Osmanlı içindeki konumunu kuvvetlendirmiş, yayılmalarını daha da kolaylaştırmıştır.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için idam fetvaları da yazdıran bu oluşum ve ileri gelenleri; Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında, yaşanan milli ve manevi bütünleşmenin de etkisi ve katkısıyla gerçek yüzleri ortaya çıkmasa bile halk nazarında olan itibarını eskisi kadar koruyamamış, kendi tarihsel süreçleri içindeki kırılmasını yaşamıştır. Cumhuriyet Döneminde dikkat edilmesi gereken asıl husus da; ne zaman irtica ya da anarşizm kaynaklı neticelerle askeri müdahaleler söz konusu olsa, Nakşibendîlik uzantısı olan kolların hep uzadığı ve gün geçtikçe büyüyerek nüfuz alanının genişlediği görülmektedir. 28 Şubat Muhtırası, 12 Eylül darbesi gibi... Nakşibendîliğe bağlı yapılardan olan Fetullah Gülen cemaati, Mahmut Efendi cemaati, Menzil cemaati gibi yapıların, bu askeri müdahaleler sonucu her ne kadar kendilerine yönelik oldukları söylense de, her nedense, tabiri caizse karlı bir şekilde ve büyüyerek bu süreçleri atlatan yapılan olmuşlardır.

Turgut Özal'ın başbakanlık ve cumhurbaşkanlığına kadar süregelen bu oluşumun durgun yapısı Özal ile birlikte yeniden kök salmış, Necmettin Erbakan ile yeşermiş ve Ak Parti ile de parlak dönemini yaşamıştır. Turgut Özal'ın Nakşîlikle bağı yaşadığı dönemde oluşumun önde gelen ismi olan Mehmet Zait Kotku'ya yakınlığı ile bilinmekte ve bizzat kardeşi Korkut Özal tarafından verilmiş "Turgut Özal, Kotku'nun talebesiydi" beyanı da bulunmaktadır. Ayrıca Necmettin Erbakan'ın yakın arkadaşı Şevket Kazan’ın "Erbakan, İskenderpaşa Cemaati’ne ve Nakşî tarikatına mensup bir insandır. Bu cemaat ve tarikatın yakın geçmişteki en ünlü şeyhleri Mehmet Zahit Kotku ve Esat Coşan’dır. Nakşibendî Tarikatı’nın İskenderpaşa kolu, ünlü bir koldur ve bu kol, çok ünlü siyasiler yetiştirmiştir Türkiye’de" açıklamaları da hafızalardaki yeri korumaktadır. Sadece buralardan hareketle bile; Erbakan'ın öğrencisi ve Milli Görüş yolunda olduklarını en başından beri söyleyen, Özal anlayışına yakın olduklarını da rahatlıkla söyleyen Ak Parti hükümetlerinin ve bu hükümet içinde politika yapmış birçok ismin de bu oluşumdan beslendiği, bizzat içinden çıktığı veya siyasi, ticari ve toplumsal konularda birlikte içinde olduklarını görmemek akla ve mantığa aykırı olduğu gibi; yerelden genele birçok Nakşîlik mensubu isme bakıldığında da bu birliktelik gayet de ortadadır.

Yakın tarihimizdeki Nakşîliğin siyasetteki yerini ele aldığımız bu yazıda ismi geçen siyasileri ve bağlantılı olduğu diğer siyasi isimlerin Nakşibendi mensubiyetlerini; Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve Milli Görüş çizgisi, Ak Parti kadrolarının ve Uşak'ta Nakşibendi bağı olan siyaset ve ticaret erbablarını ele alacağımız bir şekilde daraltarak devam edeceğiz.


          


YORUM YAZ

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

   Yorumlar
   Toplam 30 yorum mevcut

  • Kerim Cabbar 1 yıl önce yorumlandı

   tipe bak yazdığı yazıya bak. bağa gel bostana gel, nerede kaynaklar deliller, ispatlar. oturma organından gelen ilhamlar doğrultusunda sallamayla yazar olunmuyor. olsa olsa köy kahvesinde dedikoducu olunur.

  • AHMET BEY 1 yıl önce yorumlandı

   tarikat işinin özü;bu dünyada işin ayna öbür dünyada da öyle...çok iyi iş yav...

  • Kemal kuru 1 yıl önce yorumlandı

   kanuni süt kardeşi nakşi melana halid kadri imamı rabbani said nursi babası nakşi muhammed diyauddin kurtuluş savaşındaki nakşi... imamı rabbani hz derki son zamanlarda hanefi mezhebi son nakşi kalıcak diye messele hak olma meselesi kuran vesünnet uygunluğu Allah dostlarına düşman etmesin

  • 64 1 yıl önce yorumlandı

   vedat bey güzel araştırma yapıyorsun.
   senden ricam birde, utaş hakkında bir yazı yazsan!

  • uşakklı 1 yıl önce yorumlandı

   kâmil ve mükemmil bir rehberin gözetiminde, nefsi kötülüklerden, ruhu masiva sevgisinden temizleyerek gönlü, İlahi isimlerin nurunu algılayacak saf ayna haline getirip, imanı taklitten kurtararak ilmel yakîn, aynel yakîn ve hakkal yakîn derecesine kavuşturup, dinde ihlası elde etmektir.
   İslami tarikatlardan olan Nakşibendî tarikatı ve gerekse Kâdirî ve sair tarikatlar ancak; sufinin yaşamına Kur’an ve Sünneti uygulatmak için var olmuşlardır.. Bugüne dek hak tarikatlardan hiç birisi itikatta ehli sünnet inancı ile amelde dört hak mezhepten başkasına tabi olmamışlardır. Şayet varsa bunların dışında bir yol, o yol sapkınların yoldur. O sapıkların tarikatları bu güzide yolun erbablarına asla mal edilemez.

  • Coban @EKREM KARANIk 1 yıl önce yorumlandı

   kuranikerimde hirsizik kul hakki zina da yok ama nedense bu tarikatcilik yapanlarda hepsi mevcut tarafsiz bir goz ile bakmak lazim olaylara.

  • gurbetci usakli 1 yıl önce yorumlandı

   sen bunlari kafandan uydurmusun kendin yazip kendin okuyosun galiba kimse bu yaziya ragbet etmez cunku senin hic bir bilgin yok once sen kilicdar oglunun kim oldunu arastir birde bu gibi konulari yazarken bi besmele cek abbdest al senin bu gibi konulara ne yasin musait ne bilgin

  • EKREM KARANIk 1 yıl önce yorumlandı

   hadi̇ haklisin di̇yeli̇m , kuran da kapama emri̇ varken bacilarinin! başlarini açtiran zi̇hni̇yeti̇n neresi̇ndesi̇n ? , yada sabah namazini hangi̇ cami̇de kildin ?

  • Ali 1 yıl önce yorumlandı

   ya çok cahilsin, ya da kasten yanlış yazıyorsun.

  • Abdülhadi Işık 1 yıl önce yorumlandı

   tarihi hakikatleri delilleriyle ortaya koyduğunuz bu cesaret kokan yazı diziniz için sizi tebrik ediyorum. yazılarınızın tamamını okudum tüm öğle sonramı aldı ama gerçekten değdi hiçte sıkılmadım. gerçekleri öğrenememe yardımcı olduğunuz için Allah sizden razı olsun.

  • H.A 1 yıl önce yorumlandı

   nakşibendilik ve nurculuk ne alaka,

  • genccc 1 yıl önce yorumlandı

   kervanmı geçti??

  • Efendi 1 yıl önce yorumlandı

   tarihi kaynaktan okuyun yazar bey

  • O.A 1 yıl önce yorumlandı

   esselamualykum vedat kardesim islamda kavimcilik yani irkcilik yoktur ummet kavrami vardir mubarek begamber efendimizin veda hutbesini okursaniz eger meseleyi anlamış olursunuz, hayirli ramazanlar

  • İsci. 1 yıl önce yorumlandı

   yazar bey sen ne yaptin bak muslumanlari kizdirdin..din ile ilgili yazma bu ulkede dini birtek menzilciler birde akp liler biliyor birtek onlar musluman ..merak ediyorum fethullah parelelci menzille arasi bozulunca onlara ne isim takacakki merakla izliyorum bilmem neremle bunlara guluyorum

  • Turk @@Avcı 1 yıl önce yorumlandı

   erdal sarizeybek kitabini oku belgeleri ile gorur okursun halidi kimmis gumushanevi tekkesi kimmis ..musluman bop es baskani olmaz 4 raki fabrikasi vardi simdi 16 bunu otarikat uyeleri basinizdakiler diyor haa caliyor amma calisiyor vaybe bumu muslumanlik tarikatcilik millet kor degil menfaatci. kirikminarede cay ocagi var hangi menfaatcilar gidiyor git gorursun esini ise kattiracaklar koltugunu korumaya calisanlar say say bitmez

  • Coban 1 yıl önce yorumlandı

   akplilersorum size bu ulkede hirsizlik varmi vakiflarda erkek kiz cocuklarina tecavuz varmi yolsuzluk kul hakki yeme varmi yokmu sizin belediye menzilci kac kisiyi haksiz isten cikardi biliyormusun bunda kul hakki yokmu yolsuzluk ayyuka cikmis haa caliyor amma calisoyor bumu sizin tarikat ve musluman anlayisiniz.hadi cevaplayin

  • 1 aşigo 1 yıl önce yorumlandı

   siz de haber merkezi misiniz? hadi ordan!!!

  • Usak 64 1 yıl önce yorumlandı

   bol keseden salamisiniz bizim dinimiz elh islam kitabimiz kuran önderimiz peygamber efendiniz s.a.v dir sizin sadece derdiniz erdogan ve islamla bilginiz varmi bilmiyorum bugün istanbulda yine terör yüzünü gösterdi su mubarek ayda onca sehit varken sizin yaptiniz sacma sapan haberlere bakin ilk önce arastirin dogru haber yapin o mubarek zatlara iftira atmayin sizin gibileri yüzünden türkiye bu hale geliyor islam dinide irk dil zengin fakir o kara bu beyaz yoktur herkes kardesdir bu vatani türkle kürtle lazla cerkezle daha adi sayamadim milletle kurtardi dedelerimiz neden biliyormus bayrak inmesin ezan susmasin namuzlarimiz kirlenmesin diye ellinizi biraz vicaniniza koyunda öyle haber yapin bu millet sandiniz kadar cahil degildir cok sükür

  • cakabo.. 1 yıl önce yorumlandı

   abdest alıp namaz kılmasını bılmeyen adam gelır buraya anca islamı kotuler ıste sonrada kendıne yazar der :-)

  • @Avcı 1 yıl önce yorumlandı

   @avcı sen fetullahın said nursi hzlerine bağlılığından bahsetmişsin, işte bu senin cehlini ortaya koyuyor, fetullah ile nur cemaati arasında derin bir uçurum vardır, daha bu olaylar patlak vermeden öncede fetullahçıları nur cemaati dışlamıştır. ftullah üstad bediüzzamanın risalelerini sadeleştirerek ihanet nura ihanet etmiş, üstadın talebeleri tarafından reddiyeye maruz kalmıştır. islama hizmet eden büyük bir cemaati tanımadan eleştirmeniz çok büyük ayıp, eğer önyargınızı ve gururunuzu aşabilecekseniz gidin onlarla sohbet edin tüm soru işaretlerinizi onlara sorun, emin olun her sualinize cevap bulacaksınız. bu yazı sadece ve sadece islama saldırmak için yazılmış, ağır bilgi eksikleri ve yanlışlar var ancak yadırgamıyorum zira cehaletten değil kasten yazılmış olduğunu biliyorum

  • ... @Cahil Avcısı 1 yıl önce yorumlandı

   hazret mi? hadi oradan. hazretmiş şuan hayatta olsa ben ona ayakkabımın tozunu sildirmezdim.

  • Avcı @Cahil Avcısı 1 yıl önce yorumlandı

   sen yazdıklarınla kendi cehaletini ortaya koymuşsun. fetullahın said nursiye olan bağlılığını bilmeyen yok kendisi zaten kitaplarında yazıyor. said nursinin ihanetleri zaten gerçek. halıt bagdadi ile barzaniyi aynı kefeye koyma meselesine gelince yahudi dönmesi molla barzani yi yetiştiren kişi zaten halit bagdadi gir internete sor mustafa barzaninin sözde şeyhi kim. yazıdakilerin tamamı doğru zaten az araştıran okuyan bu hakikatleri görür. ama derdi hakkı bulmak olmayanlar sengibi kendi cehline bakmadan yazara hakaret eder. keske derdiniz gerçekten islam olsaydı.

  • Cahil Avcısı 1 yıl önce yorumlandı

   o kadar cahilsin ki neresinden tutsam bilemedim, said nursi hazretleri bu millet için cephede savaşmış, şeyh saide bu milletin evladına silah çekilmez diyerek katılmamış, yüzlerce mahkemede yargılanmasına rağmen bir tek suçtan hüküm giymemiş bir alime dil uzatacak kadar cahilsin. gülen ile said nursi hz'lerini, barzani ile halidi bağdadi hazretlerini aynı kefeye koyacak kadar cahilsin, sen soldan soldan siyasetini yap, dine ve din alimlerine dil uzatma.

  • Engelsiz 1 yıl önce yorumlandı

   nakşibendi yolunda olanların hangisi ehl i beyt sevgisinden bahsediyor?ya da hangisi velayetin başının hz. ali efendimiz olduğunu söylüyor?ya da hangisi hacı bektaş veli, mevlana ve yunus emre hazretlerinden bahsediyor?nakşibendi yolunda olanlar bir daha kalplerinizi ve yolunuzu kontrol edin bakalım, islamiyette hz. ali ye düşmanlık var mıdır?nakşibendilik denen makyajla islam zannettirilen bir ajanlık faaliyeti ve tarikatıdır, bidatçılıktır ne yazık ki! islam diniyle yakından uzaktan ilgisi yoktur.

  • Haydar 1 yıl önce yorumlandı

   eline sağlık kardeşim çok güzel anlatmışsın.

  • insanoğlu 1 yıl önce yorumlandı

   kimin can acısı var bilmiyorum ama birine kızıpta yıllardır insanların inandıkları yolları bozmaya çalışmayın hem dünyanızı hemde ahirretinizi yıkmayın bu mübarek günlerde...

  • Alp 1 yıl önce yorumlandı

   önönce tarikat nedir, cemaat nedir onu araştır ondan sonra böyle bir yazı kaleme al toksa çok madara olursun

  • insan 1 yıl önce yorumlandı

   insan kimlere inandığını ve kimlere hizmet ettiğini islami ölçüleri baz alarak sorgulamalıdır.gittiğiniz yolda hz ali ve ehl i beyt sevgisi yoksa bu yol sadece bir aldatmacadır.ahir zamanda 72 fırka olacak ve bunlardan sadece biri sahi olacak . diğerleri ne yazık ki sapık fırka olacak.ehl i beyt sevgisi islamiyetin turnusol kağıdı yani ölçüsüdür.

  • KEMAL KARAKAYA 1 yıl önce yorumlandı

   vedat sen ali erdoğan chp den aday olursa yazarliği birakirim dememişmiydin. ikincisi bu tür dini konular kesinlikle seni aşar demedi deme.
   tamam bu tür oluşumlarin örnek uşak bekediyesinde siyasete müdahale etmesine hepimiz karşiyiz. ama böyle dayaniksiz varsayimlarla dolu bir yazi hiç gereği yok. yazacaksan somut delillerle halki ikna et. uşak ta sözde vekilin birisinin tarikati kullanarak ürettiği süt mamulleriyle halkin sağliğiyla nasil oynadiğindan bahset. bu sözde vekilin işçilerin hakkini nasil yediğini yaz. sir kidem tazminati ödememek için işe başlarken imzalattiği ibranameden 11 ay sonra ssk çikiş verip 1 ay sonra tekrar işe almasindan bahset. uşak belediyesi yan kuruluşlarina menzilciler doldu tamamen işin ehli olmayan insanlar... kolay gelsin

  TÜM YORUMLAR
  
  TÜMÜ Yazarlar
  Sen de Yaz
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri
  Siz de yazmak istemez misiniz?
  Ziyaretçi Defteri
  Arşiv

  

  banner363

  banner366